Novice

Kdo so proračunski uporabniki?

Register vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila.

Kdo so proračunski uporabniki?

Junija smo kartice podjetij ter drugih organizacij obogatili z novo vsebino Financiranje iz proračuna, ki prikazuje porabo javnega denarja v Republiki Sloveniji. Nov sklop znotraj Aktualnih objav omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, ki se nanašajo na blago in storitve, plače in druge prejemke.

Pri prikazu prejetih sredstev za posamezno leto ali mesec prikazujemo proračunske uporabnike, ki so posameznemu subjektu izplačali sredstva.

Kdo pa so pravzaprav proračunski uporabniki?

Podatke o proračunskih uporabnikih pridobivamo iz Registra proračunskih uporabnikov.  V njem so podatki o neposrednih in posrednih uporabnikih državnega in občinskih proračunov, proračunih, upravljavcih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, nadzornikih javnofinančnih prihodkov in računih ter drugi podatki, ki so določeni z zakonom, ki opredeljuje opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so:

  • državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom,
  • ožji deli občin, ki so pravne osebe.

Posredni uporabniki državnega ali občinskih proračunov so pravne osebe:

  • ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občina,
  • ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in
  • ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov.

Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi:

  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
  • javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki,
  • samoupravne narodnostne skupnosti in
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Primer TSmedia:

original 64c76f3d043c7_Kdo_so_proracunski_uporabniki_TSM.png

V izbranem mesecu je podjetje TSmedia, d.o.o. s strani proračunskih uporabnikov skupno prejelo dobrih 13 tisočakov. Prejelo jih je za izvajanje storitev (npr. prikazno oglaševanje, zakup PR člankov …), za katere je izdalo račune proračunskim uporabnikom, ki so prikazani na sliki.

Primer organizacije, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družbi in je sredstva prejelo za izvajanje svojih programov:

original 64c76f3e140ce_Preprecevanje_nasilja.png

Preberite še: