Novice

V uporabi je pravilnik o poklicnih boleznih: kaj določa?

Kaj določa nov pravilnik?

V uporabi je pravilnik o poklicnih boleznih: kaj določa?

Pravilnik o poklicnih boleznih določa poklicne bolezni, dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni ter postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni. S pravilnikom se določajo poklicne bolezni za namen:

  • ugotavljanja in potrditve obstoja poklicne bolezni, na podlagi katere delavec uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oz. pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
  • prilagoditve organizacije delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali določenem delu, ki jih izvede delodajalec;
  • spremljanja stanja na področju poklicnih bolezni v skladu s predpisi.

Seznam poklicnih bolezni

Nov pravilnik o poklicnih boleznih določa tudi seznam poklicnih bolezni (tukaj). Za poklicne bolezni s tega seznama, ki so posledica izpostavljenosti azbestu, se uporablja predpis, ki ureja pogoje za določitev bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu in merila za določitev višine odškodnine. Ustreznost seznama se bo v celoti preverjala najmanj vsakih pet let. In sicer s strani razširjenega strokovnega kolegija za področje medicine dela, prometa in športa. Ta bo tudi redno spremljal ustreznost določitve seznama poklicnih bolezni.

Kdaj se bo bolezen štela za poklicno bolezen?

Pravilnik o poklicnih boleznih v 5. členu določa pogoje za ugotavljanje vzorčne zveze. Za poklicno bolezen delavca gre takrat, če je ugotovljena vzorčna zveza med boleznijo, ki je na seznamu ter delovnimi pogoji delavca. Pri tem se upošteva delovna anamneza delavca, iz katere izhaja, da opravlja (oz. je opravljal) delo v delovnih pogojih, kjer je (oz. je bila) prisotna izpostavljenost vzorčnemu dejavniku, ki bi lahko povzročila bolezen.

Ugotavljanje in potrjevanje poklicne bolezni

Pravilnik o poklicnih boleznih še določa ugotavljanje in potrjevanje poklicne bolezni. Ugotavljanje se začne z vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni. To bo delavec lahko vložil pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni. Pri pripravi vloge delavcu na njegovo zahtevo pomaga izbrani osebni zdravnik. V 60 dneh od prejema popolne vloge oz. od poteka roka za dopolnitev vloge bo interdisciplinarna skupina strokovnjakov izdala obrazloženo ugotovitev. Odločitev skupine lahko poklicno bolezen potrdi, ovrže ali pa ugotovi, da je podan sum na poklicno bolezen. Vloga za uvedbo postopka ugotavljanja in potrjevanja poklicne bolezni je na voljo tukaj.