Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
 • Bizi.si
 • Novice
 • Pravila in pogoji sodelovanja v Poletnem Bizi kvizu
Novice

Pravila in pogoji sodelovanja v Poletnem Bizi kvizu


Pravila in pogoji sodelovanja v Poletnem Bizi kvizu

Poletni Bizi kviz

Pravila in pogji sodelovanja

 1. Organizator kviza

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) organizira Poletni Bizi kviz (v nadaljevanju nagradni kviz).

S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v kvizu.

 1. Trajanje kviza

Sodelujoči lahko v kvizu sodelujejo v obdobju od 9. 7. 2020 do 31. 8. 2020. Kviz se konča z nagradnim žrebanjem, poteka pa na spletni strani kviza www.bizi.si. (v nadaljevanju: spletna stran kviza).

 1. Namen kviza

Namen kviza je promocija novih finančnih podatkov na Biziju, izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja ter promocija blagovne znamke Bizi.

 1. Pogoji sodelovanja v kvizu

V kvizu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe, vpisane v sodni register v Sloveniji, in ki lahko dostopajo do spletnega naslova www.bizi.si ter se prijavijo za sodelovanje v kvizu.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi kviza, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v kvizu, vendar ne morejo biti izžrebani.

Udeleženec lahko sodeluje v kvizu tako, da na spletni strani kviza:

 • izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek in e-naslov),
 • poda soglasje, da mu družbe TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja,
 • ter se strinja s pravili sodelovanja v nagradnem kvizu.

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradnega kviza se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradnem kvizu in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradnem kvizu, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradnega kviza ter objavo imena in priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v žreb za nagrade.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v kvizu sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

V kvizu se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oziroma e-vprašalniki ter udeleženci, ki imajo na dan glasovanja veljavno soglasje za neposredno trženje.

 1. Potegovanje za nagrade in izvedba kviza

Sodelujoči se v kvizu poteguje za nagrade tako, da na strani kviza www.bizi.si odgovori na 5 vprašanj na temo finančnih podatkov, odda svoje osebne podatke (ime, priimek, e-naslov), poda soglasje za neposredno trženje, s katerim soglaša, da mu organizator TSmedia pošilja e-sporočila z namenom neposrednega trženja, ter potrdi pogoje sodelovanja v nagradnem kvizu.

Ko sodelujoči odgovori na vsa vprašanja, poda soglasje in vpiše zahtevane podatke, se mu na koncu kviza izpiše ocena (od zelene do rdeče).

 1. Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo kviza in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo na naslovu organizatorja TSmedia (Stegne 19, 1000 Ljubljana) in pod nadzorom komisije, in sicer 1. 9. 2020. Žrebanje ne bo javno.

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko kviz odigra večkrat, vendar lahko v kvizu prejme le eno nagrado in je lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Vsi, ki so odigrali kviz, gredo v boben za žreb glavne nagrade.

 1. Pristojnosti komisije

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka kviza in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim se je sodelujoči vpisal v kviz.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem kvizom in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

 1. Seznam nagrad
 • 1-krat PR-novica na Biziju v vrednosti 390 evrov (izžreban je lahko le pravni subjekt)
 • 2-krat odeja
 • 2-krat blok
 • 2-krat nakupovalna vrečka

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 7 nagrajencev.

 1. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani kviza, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani kviza in na spletni strani www.bizi.si najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

 1. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrada podeli naslednjemu sodelujočemu, ta bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Organizator imajo pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator TSmedia, d. o. o. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku 3 dni, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oziroma se podelila naslednjemu izžrebancu.

Organizator kviza si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v kvizu sodeloval v nasprotju s pravili kviza.

 

 1. Davčne obveznosti

Nagrajenci, ki se jim bo podelila nagrada, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti podatke o podjetju, naslovu podjetja in davčni številki podjetja (v primeru pravnega subjekta) ter ime, priimek in naslov (v primeru fizične osebe). Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. 

 1. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v kvizu ali za sodelovanje v kvizu z napačnimi podatki.

Sodelovanje v kvizu, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi kviza, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove kviz. O tem mora organizator prek spletne strani kviza in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih kviza bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani kviza. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@bizi.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s kvizom oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator kviza ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju kviza.

Udeležencem kviza sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@bizi.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi s kvizom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator kviza lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo kviza, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

 1. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani kviza oz. na www.bizi.si.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem kvizu sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za Poletni Bizi kviz in se strinja, da organizator TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bo družba TSmedia oddane podatke do preklica uporabljala za namen neposrednega trženja, in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic.

Organizator kviza se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

 

Informacije o upravljavcih

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe kviza v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objavo nagrajencev na spletni strani kviza.

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja organizatorja, in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia in njegovih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator dolžen hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke: 

 • ime, priimek, e-naslov za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani Bizi;
 • ime, priimek ter e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih TSmedia (Bizi) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v kvizu.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko, hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in proučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorja odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav, pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom pa lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v kvizu lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

 

Poleg tega lahko sodelujoči v kvizu:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcem.

Sodelujoči v kvizu pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d. o. o., posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
 • se odjavijo prek povezave "Odjava", ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči v kvizu se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v kvizu upravljavcem sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (na primer prepoved obveščanja o morebitni preiskavi in podobno).

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne pozneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v kvizu meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d. o. o. Sodelujoči v kvizu pritožbo pošlje na naslov TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali na e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si. Sodelujoči v kvizu lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d. o. o., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v kvizu ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja kviza prekliče svoje sodelovanje v kvizu, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@bizi.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo kviza, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 8. 7. 2020

Organizator: TSmedia, d. o. o.

 


< Na seznam
© Vse pravice pridržane 1997-2020 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o