Novice

Pravila in pogoji prevzema in uporabe brezplačnega priročnika Bizi Kako prodati več

Pravila za prenos brezplačnega Bizi priročnika.

Pravila in pogoji prevzema in uporabe brezplačnega priročnika Bizi Kako prodati več

Pravila in pogoji prevzema in uporabe brezplačnega priročnika Bizi Kako prodati več (v nadaljevanju: pravila prenosa e-dokumenta)

1. Organizator in izvajalec e-dokumenta

TSmedia, d. o. o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana organizira prenos spletnega priročnika (v nadaljevanju organizator). S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za prevzem e-dokumenta.

S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje.

2. Trajanje

Uporabniki si lahko brezplačni priročnik prenesejo v obdobju od 21. 11. 2022 dalje. Prenos priročnika poteka na https://www.bizi.si/novice/bizi-prirocnik-7-preprostih-nasvetov-za-vecjo-prodajo-duy31 (v nadaljevanju: spletna stran prenosa e-dokument).

3. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna na spletni strani https://www.bizi.si/.

4. Namen

E-dokument si lahko naložite na spletni strani Bizi https://www.bizi.si/novice/bizi-prirocnik-7-preprostih-nasvetov-za-vecjo-prodajo-duy3 . E-dokument je spletni priročnik, ki ga uporabnik prevzame tako, da odda svoje kontaktne podatke (Ime, priimek, e-naslov, podjetje) ter poda soglasje za pošiljanje e-novic Bizi oz. storitev Bizi ter za kontaktiranje za namen predstavitve ponudbe in prodaje produktov. Namen prenosa e-dokumenta je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovne znamke Bizi ter kontaktiranje za namen predstavitve ponudbe in prodaje produktov oz. storitev Bizi.

Ob prevzemu e-dokumenta se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pravilih sodelovanja.

E-dokument si lahko naloži vsak uporabnik spletne strani Bizi. Z oddajo svojih podatkov se uporabnik strinja s tem, da organizator njegove podatke obdeluje v skladu s temi pravili in pogoji sodelovanja.

5. Pogoji za prenos e-dokumenta

E-dokument lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe vpisane v sodni register v Sloveniji in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://www.bizi.si ter se z vpisom podatkov prijavijo za prenos dokumenta.

Udeleženec lahko sodeluje pri prenosu dokumenta tako, da na spletnem mestu https://www.bizi.si:

 • izpolni prijavnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, e-naslov ter naziv podjetja),
 • poda soglasje, da mu družba TSmedia, d.o.o, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana na njegov e-poštni naslov pošilja e-sporočila za namen obveščanja o novicah Bizi ter neposrednega trženja
 • ter se strinja s pravili sodelovanja.

Za udeležence ne velja omejitev števila prenosov dokumenta. 

S soglašanjem s pravili i pogoji prenosa e-dokumenta se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje pri prenosu e-dokumenta, obdelavo osebnih podatkov za namen pošiljanja e-novic Bizi, kontaktiranje za namen predstavitve in prodaje ponudbe izdelkov oz. storitev Bizi, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jim omogoči prenos e-dokumenta – neposredno in prek povezave v povratnem elektronskem sporočilu.

S sodelovanjem v prenostu e-dokumenta se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, naziv podjetja in  elektronski naslov, ki jih udeleženci navedejo v prijavi, posredujejo organizatorju. E-dokument lahko prenese vsak, ki je pravilno izpolnil prijavnico ter udeleženec, ki ima na dan prenosa veljavno soglasje za neposredno trženje. Po oddaji podatkov vsak sodelujoči prejme povratno elektronsko sporočilo, prek katerega lahko prenese e-dokument.

6. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v prenosu e-dokumneta ali za sodelovanje v prenosu e-dokumenta z napačnimi podatki.

Sodelovanje pri prenosu, pridobitev e-dokumenta in njegov prevzem niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove prekine možnost prenosa e-dokumenta. O tem mora organizator prek spletne strani in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih akcije bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani akcije. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@bizi.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s prenosom dokumenta oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak pri prenosu e-dokumenta.

Udeležencem sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@bizi.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi s prenosom e-dokumenta in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator akcije lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

7. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani organizatorja https://www.bizi.si/.

8. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

 S prenosom e-dokumenta sodelujoči potrjuje ta Pravila in se strinja, da TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bo družba TSmedia oddane podatke do preklica uporabljala za namen pošiljanja novic Bizi ter kontaktiranje za namen predstavitve ponudbe in prodaje produktov oz. storitev Bizi.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bodo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Informacije o upravljavcu/organizatorju

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen prenosa in pošiljanja e-dokumenta
 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen pošiljanje novic Bizi
 • Obdelava na podlagi soglasja -  za namen neposrednega trženja:

Za namen neposrednega trženja organizatorja, in sicer za namen pošiljanja e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia ter predstavitve ponudbe in prodaje produktov Tsmedia in njenih poslovnih partnerjev.

 • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

 • e-mail sodelujočega za namen pošiljanja e-dokumenta
 • e-mail sodelujočega za namen pošiljanja novic Bizi
 • e-mailime in priimek in naziv podjetja sodelujočega za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia in za namen kontaktiranja za namen predstavitve ponudbe in prodaje produktov oz. storitev Bizi in produktov TSmedia in njenih poslovnih partnerjev. 

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorja, odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom, lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči lahko zahtevajo:

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujejo upravljavci, niso pravilni,
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omejijo obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči:

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcem.

Sodelujoči pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d.o.o posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 • na e-naslov: info@tsmedia.si ali info@bizi.si ali dpo@tsmedia.si,
 • na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči upravljavcu sporoči pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d.o.o. Sodelujoči pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@tsmedia.si ali info@bizi.si ali dpo@tsmedia.si.

Sodelujoči lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d.o.o. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje in prenos dokumenta ni mogoč.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

9. Preklic soglasja

Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje, tako da pošlje sporočilo organizatorja na e-poštni naslov info@bizi.si ali se odjavi v nogi vsakega elektronskega sporočila. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

10. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo prenosa e-dokumenta, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 21. 11. 2022

Organizator: TSmedia, d. o. o.