Novice

Javni razpis za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP.

Javni razpis za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

Cilji razpisa: Cilji podukrepa so razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta EIP.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.880.000,00 eurov, in sicer:

 • 240.000 eurov za tematiko Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov: sklop 1;
 • 240.000 eurov za tematiko Revitalizacija in vzdrževanje kmetijskih zemljišč po požarih oziroma protipožarna varnost kmetijskih zemljišč: sklop 2;
 • 240.000 eurov za tematiko Inovativne tehnologije reje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in amoniaka pri rejnih živalih: sklop 3;
 • 240.000 eurov za tematiko Novi načini uporabe stranskih proizvodov na kmetiji: sklop 4;
 • 240.000 eurov za tematiko Gojenje netradicionalnih kultur na kmetijskih gospodarstvih za krmo živali oziroma prehrano ljudi (npr. alge, žuželke, mikrozelenje, kalčki): sklop 5;
 • 240.000 eurov za tematiko Visokostorilnostna trajnostna kmetijska pridelava, s poudarkom na uvajanju pametnega oziroma preciznega kmetovanja (npr. uporaba IoT rešitev, dronov, senzorjev, robotov): sklop 6;
 • 240.000 eurov za tematiko Optimizacija porabe energije na kmetijskem gospodarstvu: sklop 7;
 • 240.000 eurov za tematiko Uporaba biorazgradljivih materialov v procesu kmetijske pridelave: sklop 8;
 • 240.000 eurov za tematiko Prehrana čebel v primerih nezadostne paše: sklop 9;
 • 240.000 eurov za tematiko Nove tehnologije za zaščito pridelka pred pozebo oziroma za blaženje negativnih vplivov pozebe na pridelek: sklop 10;
 • 240.000 eurov za tematiko Pridelava dealkoholiziranih vin in delno dealkoholiziranih vin z geografsko označbo: sklop 11 ter
 • 240.000 eurov za tematiko Ekološka pridelava hmelja: sklop 12.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 5. decembra 2022 do vključno 15. februarja 2023, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije:

 • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si,
 • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Priloga 32 razpisne dokumentacije).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj