LEGENDA: Bonitetna ocena

Bonitetna ocena je izčrpen in celovit pregled poslovanja, s katerim lahko podjetja in podjetniki hitro ugotovijo, kako previdni morajo biti pri poslovanju z obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem. Pridobljena je na podlagi matematičnih algoritmov, uporabljenih za preračun bilanc podjetij in dostopnih podatkovnih baz. Namen uporabe bonitetne ocene je ocena finančnega potenciala podjetja oziroma analiza finančnega zdravja podjetja, ki napoveduje verjetnost finančne stiske v prihodnje. Napovedna vrednost se kaže v kazalnikih, ki upoštevajo trend gibanja kazalnikov. Največja informacijska korist je v primerjavi izračuna med leti.

Bonitetna ocena Bizi je sestavljena iz dveh delov: finančne in dinamične ocene.

Finančna ocena je statični del bonitetne ocene, ki se med letom ne spreminja.

Model izračuna finančne ocene je skupek kazalnikov in dveh mednarodno pripoznanih metod za oceno finančnega zdravja podjetja (Altmanov obrazec za ugotavljanje finančnega zdravja podjetja in Kraličkova MDA - enostavna - metoda).

Altmanov obrazec je leta 1968 objavil profesor financ Edward I. Altman na Univerzi v New Yorku. Formula se lahko uporablja za napovedovanje verjetnosti, da bo šlo podjetje v stečaj v naslednjih dveh letih. Rezultati se uporabljajo za napovedovanje plačilne nesposobnosti podjetij in gre za preprosto izračunano kontrolno mero za stanje finančnih stisk podjetij. Izračun uporablja podatke iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja za merjenje finančnega zdravja podjetja.

Kraličkova MDA - enostavna - metoda temelji na šestih izbranih kazalnikih, pomnoženih z določeno težo (ponderji), ki dajo v seštevku določeno diskriminančno funkcijo z vrednostjo, ki opredeljuje boniteto podjetja. Navedena metoda daje močan poudarek dobičku in denarnemu toku (plačilni sposobnosti) in se običajno uporablja v stabilnejših razmerah.

V izračunu so tudi preostali kazalniki ustrezno ponderirani. Končna ocena je rezultat kompleksnega preračuna postavk iz računovodskih izkazov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za zadnja tri leta. Največji poudarek je dan finančni varnosti, donosnosti, učinkovitosti, uspešnosti in denarnemu toku. Končna izračunana vrednost 0 predstavlja najslabšo, medtem ko vrednost 100 predstavlja odlično finančno oceno.

Za finančno oceno se računa naslednjih 7 ocen, ki so realna števila:

  • finančna varnost,
  • donosnost,
  • učinkovitost,
  • uspešnost, likvidnost
  • finančni dolg / denarni tok (EBITDA),
  • Altmanova ocena,
  • Kraličkova ocena.

Ta števila oz. ocene se potem točkujejo. Število točk se sešteje v skupno finančno oceno. Poudarjamo napovedni moment Altmanovega in Kraličkovega izračuna, ki predstavljata dve tretjini ocene, prav tako trije od preostalih petih kazalnikov vključujejo trend gibanja.

Razredi za finančno oceno so:

0–25 točk – slabše posluje
26–35 točk – slabo posluje
36–45 točk – zadovoljivo posluje
46–60 točk – dobro posluje
61–90 točk – zelo dobro posluje
91–100 točk – odlično posluje

Sam statični del bonitetne ocene ne zadostuje za celovito informacijo o poslovnem zdravju podjetja, saj ocena zgolj na podlagi finančnih podatkov odraža preteklo stanje, za pretekla poslovna leta, ne vsebuje pa ažurnih oz. dnevno osveženih informacij. Te so na voljo v dinamičnem delu bonitetne ocene.

Dinamični del bonitetne ocene

se spreminja na podlagi stanja TRR (odprt, zaprt, blokiran) ter objav sodišč (stečaji, likvidacija, prisilna poravnava, izbris ...).

Namen dinamičnega dela bonitetne ocene je prikazati trenutno stanje podjetja in tako delovati kot korekcija oz. dopolnitev finančne ocene. Dinamični del odraža trenutno stanje podjetja na podlagi podatkov, ki so na voljo.
Na Biziju osvežujemo podatke, na podlagi katerih se izračuna dinamični del bonitetne ocene na dnevni ravni.

Zeleni ščit - najboljša oznaka (podjetje zelo dobro posluje in nima težav s tekočim poslovanjem).

Rumeno/oranžni ščit - srednja oznaka (preverite bilanco stanja in izkaz poslovnega izida).

Rdeči ščit - najslabša oznaka (predvsem bodite pozorni na stanje TRR podjetja in insolventne postopke).

Siva ikona - če za izračun bonitetne ocene ni dovolj podatkov, je to ponazorjeno s prazno sivo ikono.


Opomba: V 2023 smo hkrati z uvozom novih finančnih podatkov za leto 2022 nadgradili izračun kazalnika zadolženosti. Pri preračunu finančnega dolga upoštevamo kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti, iz izračuna kazalnika so bila izločena denarna sredstva. Zato je mogoče, da so finančne ocene pri podjetjih za zadnja leta spremenjene, v večini primerov izboljšane.