LEGENDA: Bonitetna ocena

Bonitetna ocena je izčrpen in celovit pregled poslovanja, s katerim lahko podjetja in podjetniki hitro ugotovijo, kako previdni morajo biti pri poslovanju z obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem. Pridobljena je na podlagi matematičnih algoritmov, uporabljenih za preračun bilanc podjetij in dostopnih podatkovnih baz.

Sestavljena je iz dveh delov: finančne in dinamične ocene.

Finančna ocena je statični del bonitetne ocene, ki se med letom ne spreminja.

Izračunana je na podlagi kvantitativnih podatkov iz računovodskih izkazov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za zadnja tri leta. V izračunu finančne ocene je upoštevanih več preračunanih kazalnikov, ki so ustrezno ponderirani. Končna ocena je rezultat kompleksnega preračuna postavk iz letnega poročila podjetja za zadnja tri poslovna leta. Največji poudarek je dan finančni varnosti, donosnosti, učinkovitosti, uspešnosti in denarnemu toku. Poleg tega se pri izračunu finančne ocene upoštevajo še druge postavke. Končna izračunana vrednost 0 predstavlja najslabšo, medtem ko vrednost 100 predstavlja odlično finančno oceno. Sam statični del bonitetne ocene ne zadostuje za celovito informacijo o poslovnem zdravju podjetja, saj ocena zgolj na podlagi finančnih podatkov odraža preteklo stanje – za pretekla poslovna leta, ne vsebuje pa ažurnih – dnevno osveženih informacij. Te so na voljo v dinamičnem delu bonitetne ocene.

Dinamični del bonitetne ocene

se spreminja na podlagi stanja TRR (odprt, zaprt, blokiran) ter objav sodišč (stečaji, likvidacija, prisilna poravnava, izbris ...).

Namen dinamičnega dela bonitetne ocene je prikazati trenutno stanje podjetja in tako delovati kot korekcija oz. dopolnitev finančne ocene. Dinamični del odraža trenutno stanje podjetja na podlagi podatkov, ki so na voljo.
Na Biziju osvežujemo podatke, na podlagi katerih se izračuna dinamični del bonitetne ocene na dnevni ravni.


Zeleni ščit - najboljša oznaka (podjetje zelo dobro posluje in nima težav s tekočim poslovanjem).

Rumeno/oranžni ščit - srednja oznaka (preverite bilanco stanja in izkaz poslovnega izida).

Rdeči ščit - najslabša oznaka (predvsem bodite pozorni na stanje TRR podjetja in insolventne postopke).

Siva ikona - če za izračun bonitetne ocene ni dovolj podatkov, je to ponazorjeno s prazno sivo ikono.


Za finančno oceno se računa naslednjih 7 ocen, ki so realna števila:

  • finančna varnost,
  • donosnost,
  • učinkovitost,
  • uspešnost,
  • finančni dolg / denarni tok (EBITDA), *
  • Altmanova ocena,
  • Kraličkova ocena.

Ta števila – ocene se potem točkujejo. Število točk se sešteje v skupno finančno oceno.

Razredi za finančno oceno so:

0 do 25 točk – slabše posluje
26-35 točk – slabo posluje
36-45 točk – zadovoljivo posluje
46-60 točk – dobro posluje
61-90 točk – zelo dobro posluje
91-100 točk – odlično posluje

* V izračunu se uporabljata kazalnika EBIT in EBITDA:

EBIT = (čisti prihodki od prodaje + sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje + usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve + drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)) - (stroški blaga, materiala in storitev + stroški dela + odpisi vrednosti + drugi poslovni odhodki)

EBITDA = EBIT + (amortizacija + prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih + prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih)