Novice

Večja podjetja s preračunanimi bonitetnimi ocenami

Čeprav se je naraščanje števila insolvenčnih dogodkov v letošnjem letu nekoliko umirilo, je veliko podjetij še vedno visoko zadolženo. Redno preverjanje bonitetnih ocen poslovnih partnerjev je nuja, ki zagotavlja varno poslovanje in boljše poslovne odločitve. Sklepanje poslov na osnovi zaupanja je lahko zelo tvegano.

Večja podjetja s preračunanimi bonitetnimi ocenami

[Slika: Bonitetna lestvica S.BON AJPES]

Osnova bonitetnega ocenjevanja po modelu S.BON AJPES so podatki iz računovodskih izkazov. Med letom se ocene dnevno osvežujejo z upoštevanjem insolvenčnih dogodkov, podatkov poslovnih bank o plačilni sposobnosti, podatkov in informacij iz revidiranih in konsolidiranih letnih poročil, revizorjevega mnenja. Kreditno tveganje je izraženo z bonitetno oceno na lestvici od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena. Pri izbiri poslovnih partnerjev se je potrebno izogibati  tveganjem, ki jih prinašajo slabše bonitetne ocene od SB8 do SB10.

Večina večjih podjetij in skupin je za namen javne objave AJPES predložila revidirana in konsolidirana letna poročila do konca avgusta. Bonitetne ocene nadrejenih družb na podlagi konsolidiranih izkazov podajajo  najrealnejši prikaz njihovega kreditnega tveganja. Podatki kažejo, da je 33 % nadrejenih družb na osnovi konsolidiranih podatkov ali zaradi nepredložitve le-teh prejelo nižjo bonitetno oceno in 25 % vsaj za en bonitetni razred višjo bonitetno oceno glede na podatke iz revidiranega letnega poročila.

Kaj mora vsebovati dobro bonitetno poročilo?

Dobro bonitetno poročilo mora vsebovati letno in trenutno bonitetno oceno podjetja z medletnimi spremembami in pojasnili sprememb, ocenjeno maksimalno vzdržno zadolženost ter dejavnike tveganja. Celovit in izčrpen pregled poslovanja omogočajo bilančni podatki za več let, trendi in primerjave s poslovanjem dejavnosti ali celotnega gospodarstva, različni registrski podatki, obseg prejemkov in izdatkov tekočega leta na transakcijskih računih in blokade le-teh.

Bonitetne ocene SB so neposredno vzporejene z ocenami mednarodno uveljavljenih bonitetnih hiš Moody's, S&P in Fitch in so posredno primerljive tudi z bonitetnimi ocenami drugih bonitetnih agencij, vkolikor so le-te zagotovile vzporejanje.

Mercator je prevzel Tuš
16. november, 2023