Novice

Gospodarske družbe so v letu 2014 pomembno izboljšale rezultate

Za leto 2014 je AJPES do 31. marca 2015 predložilo podatke iz letnih poročil 63.590 gospodarskih družb, 4% več družb kakor za leto 2013, in 332 zadrug.

Gospodarske družbe so v letu 2014 pomembno izboljšale rezultate

Kako so poslovale najuspešnejše gospodarske družbe lahko uporabniki preverijo na AJPES-u.

Družbe ustvarile 5 odstotkov več prihodkov kakor v letu 2013

Družbe so v letu 2014 ustvarile 79.449.022 tisoč evrov prihodkov (5 % več kakor v letu 2013 in 78.119.441 tisoč evrov odhodkov (4 % več kakor v letu 2013. K povečanju prihodkov na tujem trgu so največ prispevale družbe s področja predelovalnih dejavnosti in s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.

Družbe, ki so podatke predložile za leto 2014, so pomembno izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto. Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček, ki je bil za 138 % večji kot v letu 2013.

Povprečna mesečna plača višja

V letu 2014 je povprečna mesečna plača na zaposlenega znašala 1.490 evrov in bila nominalno kot realno višja kot v letu 2013. Neto dodana vrednost na zaposlenega je znašala 40.324 evrov in bila največja v zadnjih petih letih.

Dobrih 60 odstotkov vseh družb s čistim dobičkom

Čisti dobiček v znesku 3.332.895 tisoč evrov je v letu 2014 izkazalo 39.923 družb, to je 62,8 % vseh. Čisto izgubo v znesku 2.445.526 tisoč evrov je v letu 2014 izkazalo 20.818 družb, to je 32,7 % vseh družb, ki so imele 79.213 zaposlenih, kar je 18,3 % vseh zaposlenih.

Vodilne velike družbe

Na izboljšanje rezultatov poslovanja družb so v letu 2014 odločilno vplivale velike družbe, izboljšale pa so ga tudi srednje in majhne družbe. Edino mikro družbe so v primerjavi z letom 2013 povečale neto čisto izgubo, od 185.710 tisoč evrov v letu 2013 na 439.292 tisoč evrov v letu 2014.

Kreditno tveganje še vedno visoko

Kreditno tveganje, to je tveganje neplačila, je v gospodarstvu še vedno visoko. Odražalo se je tudi v povečanju števila začetih stečajnih postopkov, in sicer v letu 2014 za 38% več kot leto prej. Še višja pa je bila rast prisilnih in prostovoljnih prisilnih poravnav, ki jih je bilo 144 ali za 148% več kot v letu 2013.

Bonitetne informacije na enem mestu

Podjetja uporabljajo različne pristope za obvladovanje tveganj in so pri tem različno uspešna. Pri tem si pomagajo z bonitetnimi informacijami, s katerimi je mogoče enostavno in ažurno spremljati informacije o kreditnem tveganju poslovnih partnerjev.