Dogodki

ON LINE ŠOLA RAČUNOVODENJA V JAVNEM SEKTORJU, v dveh modulih

ON LINE ŠOLA RAČUNOVODENJA V JAVNEM SEKTORJU, v dveh modulih

Šola je namenjena računovodskim delavcem pri pravnih osebah javnega sektorja. Program šole zajema na eni strani splošna in posebna pravila, pripoznavanja, merjenja, vrednotenja posameznih računovodskih kategorij določenih in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, na drugi strani pa ločeno izkazovanje knjiženja za določene in druge uporabnike na praktičnih primerih. Poglobili boste zakonske posebnosti in novosti na tem področju ter jih implementirali v svoje delo Obvladali boste računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku Znali boste knjižiti najpogostejše poslovne dogodke Osvežili boste oproščene dejavnosti v javnem sektorju Spoznali boste posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih Pravilno boste vodili davčne evidence in obračun DDV Druge zakonodajne novosti

 • Poglobili  boste zakonske posebnosti in novosti na tem področju ter jih implementirali v svoje delo
 • Obvladali boste računovodski in davčni vidik javne in tržne dejavnosti pri proračunskem uporabniku
 • Znali boste knjižiti najpogostejše poslovne dogodke 
 • Osvežili boste oproščene dejavnosti v javnem sektorju
 • Spoznali boste posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
 • Pravilno boste vodili davčne evidence in obračun DDV
 • Druge zakonodajne novosti

PROGRAM

 1. MODUL, 19. september 2024, od 09:00  do 12.00 ure
 • Računovodski predpisi za javni sektor, pravilnik o računovodstvu, pravila knjiženja po načelu poslovnega dogodka in načelu denarnega toka, uskladitev računovodskih postavk navznoter in navzven, priprava letnega poročila, priprava finančnega načrta, upoštevanje pravil skrbnega računovodenja
 • Računovodske postavke sredstev v bilanci stanja, opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, drobni inventar, naložbene nepremičnine, najemi, vlaganja v tuja osnovna sredstva, denarna sredstva, finančne naložbe, zaloge, terjatve, obveznosti, aktivne časovne razmejitve, rezervacije
 • Prihodki in odhodki po vrstah in povezava med knjiženjem po poslovnem dogodku in po denarnem toku, priprava podatkov za izkaze prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 • Knjiženje stroškov: stroški materiala in stroški storitev po vrstah (opredelitev pojmov, razvrščanje stroškov materiala in storitev, pripoznavanje in računovodsko merjenje stroškov materiala in storitev: stroški materiala in drobnega inventarja, stroški reprezentance in zavarovanja, povračila stroškov zaposlenim, stroški po pogodbah za opravljeno delo, stroški vzdrževanja, najemnine, stroški reklame in reprezentance, stroški študentskega dela ter drugi stroški in drugi odhodki)
 • Obračun stroškov dela ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja ( opredelitev pojmov, razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil: stroški dela, povračila stroškov dela, obračun dajatev, pripoznavanje in merjenje stroškov dela in stroškov povračil: obračun in knjiženje stroškov plač, obračun in knjiženje stroškov povračil)

 1. MODUL, 20. september 2024, od 09:00  do 12.00 ure
 • Ugotovitev rezultata poslovanja, davčni obračun za javne zavode glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • Končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka,
 • Načini pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
 • Poraba presežka prihodkov nad odhodki
 • Posebnosti davčnega obračuna glede na pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
 • Ugotavljanje davčne osnove, koriščenje davčnih olajšav
 • Knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
 • Letno poročilo in pojasnila k računovodskim izkazom (opredelitev pojmov,oddaja in vsebina letnega poročila, računovodsko poročilo, poslovno poročilo, zaključni račun proračuna
 • Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje
 • Oblika izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
 • Vidik ugotavljanja notranjega revizorja: najpogostejše napake, pomanjkljivost kontrol, posledice opuščanja upoštevanja predpisov, vzpostavitev notranjih kontrol, ki so priporočene za to, da je računovodstvo in poslovanje v skladu s predpisi, ekonomično in učinkovito.

SEMINAR JE NAMENJEN 

 • Izobraževanje priporočamo računovodjem v javnem sektorju, vodjem računovodskih servisov, ki vodijo računovodstvo za javne zavode, strokovnim svetovalcem v javnem sektorju in vsem, ki potrebujejo znanja za delo
  v računovodstvu javnega sektorja
 • Računovodskim službam  javnem sektorju
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač,
 • Kadrovskim delavcem ter
 • drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko.


KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dvodnevnem spletnem dogodku znaša 339 € + DDV.
POPUSTI

 • 10 % popust za prijave do vključno 16. septembra 2024
 • 10 % dodatni popust za 2 ali več udeležencev iz iste organizacije

Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo v  elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.
Na voljo bo videoposnetek.

 Datum:

 1. september 2024, od 09:00  do 12.00 ure, 1. MODUL,  spletni dogodek
 2.  september 2024, od 09:00  do 12.00 ure, 2. MODUL, spletni dogodek

Več o dogodku najdete tukaj.