Dogodki

Izpit NPK računovodja

Izpit NPK računovodja

V postopek preverjanja in potrjevanja NPK Računovodkinja/računovodkinja se lahko prijavijo kandidati, ki so pridobili srednjo strokovno ali srednje splošno izobrazbo.
 

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:
 

Obvezne priloge:
-  prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja
-  Europass življenjepis
-  dokazilo o dokončani najmanj srednji poklicni izobrazbi oziroma srednji splošni izobrazbi
 

Neobvezne priloge:
- potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti računovodkinja/računovodkinja, ki jih je kandidat pridobil v državah EU,
- objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj

-  delovne izkušnje (delovna knjižica, pogodba o delu,..)
-  referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali).

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti:
Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom. Pri praktičnem delu preverjanja kandidati sestavijo bilanco, za kar imajo na razpolago 2 uri časa. Pri praktičnem zagovoru, ki načeloma poteka isti dan, kandidati zagovarjajo pripravljeno bilanco in odgovorijo na vprašanja s področij, navedenih v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

 

Cena preverjanja in potrjevanja znanja je določena na osnovi Metodologije ministrstva:
•    Cena  preverjanja znanja : 267,00 € (oproščeno DDV) ali
•    Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi): 215,00 € (oproščeno DDV).


Pregled portfolij:
10.7.2024

Preverjanje znanja:
15.7.2024

Znesek kotizacije
kotizacija se nakaže na račun št.: 02013-0253606416, sklicna številka 00 200102, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana
 

Informacije in dodatna pojasnila
Jana Božič
Strokovna sodelavka
Javna pooblastila pri OZS

telefon 01/ 583 05 20, 031 347 362
e-mail: jana.bozic@ozs.si

Datum: od 10.07.2024 do 15.07.2024

Cena:

  • Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi) - (oproščeno DDV) - 215,00€
  • Cena preverjanja znanja - (oproščeno DDV) - 267,00€

Lokacija: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana 

Več o dgovdku najdete tukaj.