Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
 • Bizi.si
 • Dogodki
 • BRANJE IN ANALIZA BILANC ZA NEFINANČNIKE (bivša delavnica Bilančno pravo za pravnike)
Dogodki

BRANJE IN ANALIZA BILANC ZA NEFINANČNIKE (bivša delavnica Bilančno pravo za pravnike)

30.8.2019

BRANJE IN ANALIZA BILANC ZA NEFINANČNIKE (bivša delavnica Bilančno pravo za pravnike)

Čeprav se pravniki v času študija spoznate z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa 8. poglavje z naslovom Poslovne knjige in letno poročilo praviloma ni deležno veliko pozornosti. Vendar je poznavanje vsebine tega poglavja in njegova uporaba v praksi potrebna vsem pravnikom.

ZGD-1 je temeljni zakon, ki ureja računovodenje v Sloveniji. Znovelo zakona avgusta 2015 je bilo 8. poglavje bistveno spremenjeno, saj smo morali v nacionalno zakonodajo prenesti zahteve Direktive 2013/34/EU. Na delavnici bomo opozorili na spremembe, ki imajo vpliv tako na pripravljavce letnih poročil kot tudi uporabnike teh poročil in nenazadnje tudi na lastnike družb.

Spoznali boste 'ekonomsko' vsebino pravnih predpisov ter vsebino posameznih računovodskih izkazov. Za razumevanje letnega poročila so pomembna tudi razkritja o sredstvih in obveznostih, ki jih ne najdemo v računovodskih izkazih. Prav ta so lahko vzrok za začetek insolvenčnih postopkov.

Računovodski standardi vse pogosteje zahtevajo vrednotenje po pošteni vrednosti, kar predstavlja velik izziv za poslovodje in računovodje ter revizorje, ki morajo presojati njihove ocene. Poznavanje osnov merjenja po pošteni vrednosti je zato nujno.

Drugi del delavnice zahteva pripravo v obliki ogleda posnetka knjiženj pogostih poslovnih dogodkov, do katerega boste udeleženci dobili dostop takoj, ko bo izvedba izobraževanja potrjena. Tako boste imeli nekaj dni časa za pripravo, ki je nujna, da se bo naložba v izobraževanje zares povrnila. Na sami delavnici se udeleženci spoznate tudi s sestavo računovodskih izkazov na podlagi ogledanih knjiženj.

Podrobneje boste spoznali posamezne gospodarske kategorije in uporabo načela poštene vrednosti v praksi. Poudarili bomo spremembe v letu 2019.

Vsebina letnega poročila pa bo predstavljena na primeru dveh skupin podjetij (Petrol, Akrapovič).

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem, tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Razumeli boste ureditev računovodenja v EU in v Sloveniji
 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Usposobili vas bomo za iskanje posameznih kategorij v računovodskih izkazih
 • Izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili

PROGRAM

 1. dan

9.00 – 10.30

Osnove bilančnega prava

 • Kaj (ne) ureja Direktiva 2013/34/EU
 • ZGD-1 s poudarkom na obveznih razkritjih v letnih poročilih
 • ZFPPIPP
 • Računovodski standardi – tudi pogled v prihodnost

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

Pet računovodskih izkazov – kaj nam povedo

 • Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
 • Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
 • Izkaz vseobsegajočega donosa
 • Izkaz denarnih tokov
 • Izkaz gibanja kapitala

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

Ugotavljanje poštene vrednosti za računovodske namene

 • Opredelitev različnih standardov vrednosti
 • Tehnike ocenjevanja poštene vrednosti
 • Posebna pravila pri merjenju sredstev in obveznosti pri poslovnih kombinacijah

Predstavitev zgleda za izdelave računovodskih izkazov

 • Kaj je dvostavno knjigovodstvo
 • Kontni okvir in kontni načrt
 • Računovodska formula
 • Napotki za ogled video posnetka

14.15 – 15.00

Tematika po izboru udeležencev

 1. dan

9.00 – 10.30

Od knjižb k računovodskim izkazom (*obvezna predhodna priprava udeležencev)

 • Zgled – ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
 • Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
 • Komentar posameznih dogodkov in njihov vpliv na računovodske izkaze

* Udeleženci dobijo pred srečanjem gradivo v obliki video posnetkov in v obliki EXCEL datoteke, ki jim je na voljo po prijavi na izobraževanje. Prikaz knjiženj in sestavitve računovodskih izkazov je opremljen z zvočnim zapisom, v katerem avtorica komentira vsak posamezen zgled in opozarja na posebnosti računovodskih standardov.

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah

 • Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev
 • Podrobneje o posameznih sredstvih: opredmetena osnovna sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, terjatve, zaloge, časovne razmejitve
 • Podrobneje o virih sredstev: kapital, revalorizacijske rezerve, rezerve nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti, lastne delnice, obveznosti

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

Primerjava ločenih in skupinskih letnih poročil dveh slovenskih podjetij

 • Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi
 • LP Petrol d.d. in LP Akrapovič, d.o.o.

14.15 – 15.00

Teme po izboru udeležencev

 

KDO BO Z VAMI

Uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. V svojih člankih na enostaven način predstavlja spremembe na področju računovodenja.

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o

 

Trajanje dva  dni :

Prvi dan: 30.8.2019 od 09:00 do 15:00

Drugi dan: 6.9.2019 od 09:00 do 15:00

Cena: za naročnike na storitve portala TFL je cena seminarja 530 EUR + DDV, za ostale udeležence je cena 560 EUR + DDV

Lokacija:  TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Več o dogodku najdete tukaj.


< Na seznam
© Vse pravice pridržane 1997-2019 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o