Oznake vrst računov
Oznaka vrste računa
Funkcija računa
Imetnik računa
Valuta
A
TR za opravljanje plačilnega prometa
FO
EUR+DEV
C
poravnalni račun neposredne udeleženke v plačilnem sistemu
TR banke ali hranilnice odprt pri drugi banki ali hranilnici
banka / hranilnica
poravnalna banka / hranilnica
EUR
EUR+DEV
D
TR za opravljanje plačilnega prometa
PU
DEV
F
TR skladov in drugi računi, ki jih imetniki odpirajo za tuj račun (posebni računi)
PO, ZI, ZBI, KI, FO
EUR+DEV
H
TR v postopku osebnega stečaja po ZFPPIPP
ZI, ZBI, P, FO
EUR+DEV
K
klirinški TR za razporejanje prilivov in odlivov
PO
EUR+DEV
L
TR za opravljanje plačilnega prometa
POBI
EUR+DEV
M
gotovinski TR pri banki
PU
EUR+DEV
P*
TR za vplačevanje javno finančnih prihodkov
PU
EUR
S
TR za opravljanje plačilnega prometa
PU
EUR+DEV
T
TR za opravljanje plačilnega prometa
PO, ZI, P
BPD/banke pri BS (za stranke -VP)
EUR+DEV
U
TR ustanovnega kapitala
PO oz. KI v ustanavljanju
EUR+DEV
V
TR za volilno kampanjo
PO, ZI, ZBI, FO
EUR+DEV
Z
TR za opravljanje plačilnega prometa
ZBI
EUR+DEV
X
TR v postopku stečaja ali likvidacije po ZFPPIPP
PO oz. PU (javni zavod) v postopku stečaja ali likvidacije
PU (javna agencija) v postopku likvidacije
KI, PU (javni sklad) v stečajnem postopku
EUR+DEV
Y
TR v postopku likvidacije po ZGD-1
PO, ZI oz. PU (javni sklad) v postopku redne (prostovoljne) likvidacije
KI v postopku redne ali prisilne likvidacije
EUR+DEV
Kratica
Opis
BPD
borzno posredniška družba
DEV
promet v tuji valuti
FO
fizična oseba – posameznik
KI
kreditna institucija (banka ali hranilnica, v dol. primerih tudi BS)
PO
pravna oseba po ZGD (zasebniki kot fizične osebe z dejavnostjo niso zajeti), vključno s finančnimi institucijami, npr.: zavarovalnice, BPD/člani KDD itd.)
POBI
pravne osebe in njihovi deli brez individualne matične številke
P*
podjetnik po ZGD
PU
proračunski uporabnik
EUR
promet v domači valuti
EUR+DEV
promet v domači in tuji valuti
TR
transakcijski račun
VP
vrednostni papirji
ZBI
zasebnik brez individualne matične številke
ZGD
Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo)
ZI
zasebnik z individualno matično številko
ZFPPIPP
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/09 in 59/09)
Opomba: Oznake vrst transakcijskih računov so priloga Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (Register predpisov RS).
* Računi vrste P nimajo matične številke (dodatna pojasnila se pridobijo pri UJP).